TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 2
08/07/2016

MỤC LỤC TẠP CHÍ SỐ 2


1. Cuộc Cách Mạng Trong Nghệ Thuật Chuyển Động (Cinétique) Và Ảo Giác (Psychedelic)

Revolutioninartmovement (Cinetique) And Hallucinations (Psychedelic)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Bàn Về Sản Phẩm Du Lịch Việt Nam Hiện Nay

A Discussion Of Vietnam Current Tourism Products

Tác giả: Phan Huy Xu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Phát Triển Đại Học Ở Trong Phát Triển Kinh Tế Xã Hội: Một Vài Chiêm Nghiệm

University Development Domestic In  Socio - Economic Development: Some Experience

Tác giả: Đinh Văn Đức, Nguyễn Quang Tùng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Của Giảng Viên Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Ở Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Solutions For Improving Teaching Quality Of Lecturers Faculty Of Social Sciences And Humanities At The Hong Bang University International

Tác giả: Phan Văn Trị
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Những Vấn Đề Thường Gặp Trong Quá Trình Biên Dịch Các Văn Bản Tài Liệu Pháp Lý Giữa Tiếng Anh Và Tiếng Việt

Common Problems In The Translation Of Legal Texts Between English And Vietnamese

Tác giả: Lý Ngọc Toàn, Lương Duy Thanh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Trong Kinh Doanh

Intellectual Property Rights For Business

Tác giả: Hồ Ngọc Minh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Hệ Thống Nguồn Mở Cho Thư Viện Đại Học Tại Việt Nam

Open Source Systems For Academic Libraries In Vietnam

Tác giả: Trần Kim Huệ, Phan Thành Huấn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Giới Thiệu Về Nhân Trắc Học

Introduction To Biometrics

Tác giả: Lê Hoàng Thái, Lê Văn Tấn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Khoá Luận Bước Tập Sự Khoa Học Cần Thiết

Practicum Reports Necessary Scientific Steps For Trainees

Tác giả: Phạm Văn Tình

Từ khóa:
Top